Půjčovna dvoukol

V půjčovně jsou Vám k dispozici dvoukola viz foto níže: Esperia Waxe, SimmonSohn Gothenburg, cruisery Neuzer a Schwinn a pak pro novomanžele kolo s postraním vozíkem (sajdkára) a dvě "svatební" nákladní kola Mifa vybavená na předním nosiči matrací v bílém polštářovém potahu a bílým plastovým krytem předního kola, aby se nevěstě do něj nezamotaly šaty, když jí novomanžel vozí kolem radnice v rámci zábavného úkolu viz. foto níže

Netradiční svatební dar je poukaz na půjčení dvoukola. Vystavujeme ho s platností na 1 rok a může být přenosný. V ideálním případě jsme schopni Vám ho poslat obratem mailem spolu s fakturou. Vyčerpat lze samozřejmě po zaplacení.

Půjčovné:

Dvoukolo bílé Cruiser 3rychl. a bílé Esperia Waxe 7 rychl. : 350,- Kč/24h nebo 250,- Kč/4h. 

Dvoukolo stříbrné Cruiser 7rychl. a bílomodré Gothenburg 21rychl.: 450,- Kč/24h nebo 350,- Kč/4h.

Ceny platí pro soukromé rekreační účely fyzických osob. Pro firemní akce, svatební agentury apod. je cena dvojnásobná. 

Dovoz nebo odvoz do Pardubic 99,- Kč/cesta.

Svatební kolo (sajdkára nebo nákladní kolo Mifa ve svatební úpravě, mám 2 ks): 400,- Kč / svatba - např. od pátku do pondělí

Půjčovné je splatné při převzetí dvoukola nájemcem, stejně jako složení kauce ve výši 5.000,- Kč.

Převoz dvoukola nejlépe "vzhůru koly" na dvěném žebříku nebo štaflích přivázaných na příčnících na střeše auta nebo na vozíku. Žebřík půjčím zdarma.

Smlouva o pronájmu viz níže pod fotografiemi.

Již zamluvené termíny: 17.-19.5. Sajdkára - VOLNO (na poslední chvíli zrušeno) , 31.5.-3.6. Sajdkára (ZJ), 30.8.-2.9. Sajdkára (TB)  Rezervaci potvrďte prosím 2 až 3 dny předem telefonicky nebo sms.

 

                                                  SMLOUVA O PRONÁJMU

Uzavřená na den (dny) od ________ 201. od ________:_______ hodin

                                 do ________ 201. do _______ :_______  hodin

mezi :

Majitelem: Radek Chvojka, Dědek 1, Živanice, IČO: 75432862

(dále jen pronajímatel)

a

Nájemcem: Jméno a příjmení………………………………..…………………, Bytem ………………………………………………

Číslo OP.......................................

(dále jen nájemce)

Článek I. - Předmět nájmu

 

Předmětem nájmu je ……………………………………..…………..…….......................................………(dále jen „dvoukolo“).

 

Článek II. - Výše nájemného

1. Smluvní strany se dohodly na ceně nájmu ………..……..Kč. Částka za vypůjčení dvoukola je splatná v hotovosti předem.

2. Po uplynutí doby nájmu zaplatí dalších 30,- Kč za každou započatou hodinu. Tato částka, stejně jako částka dle předchozího bodu, může být     nájemci zaúčtována oproti kauci stanovené dle následujícího bodu.

3. Kauce je stanovena na 5.000,- Kč a bude hrazena spolu s nájemným. Kauce bude nájemci vrácena při vrácení dvoukola.

4. Pokud není v tomto bodě uvedeno jinak, vrací se  na stejném místě jako při zahájení pronájmu. Místem vrácení dvoukola pronajímateli je:

    …………………………………………………...……………………

                                                               Článek III. - Předání a převzetí předmětu nájmu

1. Nájemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že si před převzetím dvoukola do nájmu, dvoukolo pečlivě prohlédl a vyzkoušel jeho funkčnost, zejména funkci brzd a řízení a neshledal žádné nedostatky, které by mohli bránit řádnému a bezpečnému užívání dvoukola.

2. Při vrácení dvoukola posoudí pronajímatel jeho technický stav a na základě výsledku tohoto posouzení je pronajímatel oprávněn zadržet část kauce, celou kauci nebo záruku za účelem úhrady škod na dloukole, za které na základě této smlouvy odpovídá nájemce, a to až do doby vyřízení příslušných oprav a stanovení konečné výše škod.

 

Článek IV. – Povinnosti nájemce

1. Nájemce je povinen o dvoukolo řádně pečovat a rovněž ho zabezpečit proti možné krádeži, či riziku vzniku škody.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě dopravní nehody nebo havárie zaviněné z části nebo plně nájemcem nebo v případě odcizení dvoukola během doby nájmu, je nájemce povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu včetně případných odpovědnostních nároků třetích osob. Hodnota dvoukola je pro tuto potřebu stanovena na 10.000,- Kč.

 

Článek V. – Společná ujednání

1. Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že pronajímatel neodpovídá za jakákoliv porušení pravidel silničního provozu na komunikacích, kterými by nájemce způsobil škodu na zdraví, životu či majetku sobě nebo třetím osobám, ani není povinen hradit pokutu uloženou příslušným orgánem státní správy či samosprávy. Za následky vzniklé z těchto porušení odpovídá v plné výši nájemce.

2. Pronajímatel nepřebírá odpovědnost za škody ani ztráty, včetně následných škod a ušlého zisku, vzniklé používáním dvoukola nebo v souvislosti s ním.

 

 V……………………..……….. dne ……………………

                     

             …………………………………                                                                      ……………………………….

                pronajímatel                                                                                        nájemce

                          l